Ανακοίνωση Ανασυγκρότησης ΔΣ

Η εταιρία «ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε.» ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, ότι κατόπιν της από 31-8-2020 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου ο Σύμβουλος κ. Γεώργιος Ζέρδιλας αναλαμβάνει καθήκοντα εκτελεστικού Γενικού Διευθυντή του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών και ως εκ τούτου καθίσταται εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο κατόπιν αυτού ανασυγκροτείται σε σώμα ως εξής:

1. Γεώργιος Αποστολόπουλος του Βασιλείου και της Ελένης, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Εκτελεστικό Μέλος.

2. Χρήστος Αποστολόπουλος του Γεωργίου και της Παναγιώτας, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Εκτελεστικό Μέλος.

3. Βασίλειος Αποστολόπουλος του Γεωργίου και της Παναγιώτας, Δ/νων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος.

4. Γεώργιος Ζέρδιλας του Χαράλαμπου και της Πηνελόπης, Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος

5. Βασιλική Μέγγου του Ιωάννη και της Σοφίας, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος.

6. Αλεξάνδρα Μικρουλέα του Περικλή και της Όλγας, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος.

7. Νικόλαος Κορίτσας του Χρήστου και της Δήμητρας, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος.

Η θητεία των ανωτέρω λήγει την 9-7-2022.