ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοίνωση οικονομικού ημερολογίου συμπλήρωση Στο πλαίσιο των υποχρεώσεων της Εταιρείας όσον αφορά στην ορθή και έγκαιρη ενημέρωση του επενδυτικού κοινού, η εταιρεία ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. ανακοινώνει ότι η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 17 Ιουνίου 2022. Το Δ.Σ. προτίθεται να εισηγηθεί στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων την Παρασκευή 17 Ιουνίου 2022 - την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 6.071.518,60 ευρώ με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού από το λογαριασμό «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» και αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά το ποσό των 0,07 ευρώ ήτοι από 0,31 ευρώ σε 0,38 ευρώ. - την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 6.071.518,60 ευρώ, με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής κατά το ποσό των 0,07 ευρώ, ήτοι από 0,38 ευρώ σε 0,31 ευρώ και την επιστροφή στους μετόχους με καταβολή μετρητών, (ποσό 0,07 ευρώ ανά μετοχή). Επιστροφή Κεφαλαίου Αποκοπή 01.08.2022 Δικαιούχοι (Record date) 02.08.2022 Ημερομηνία Έναρξης Καταβολής 05.08.2022 Τα παραπάνω υπόκεινται στην έγκριση της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης που θα συγκληθεί στην 17η Ιουνίου 2022. H Εταιρεία διευκρινίζει ότι τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα της (www.iatriko.gr) και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.athexgroup.gr). Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει τις ανωτέρω ημερομηνίες, αφού ενημερώσει εγκαίρως το επενδυτικό κοινό με νέα ανακοίνωση.