ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

Σύμφωνα με τις αρχές της Εταιρικής Διακυβέρνησης και τη διεθνή πρακτική, μέριμνα της Ιατρικό Αθηνών Ε.Α.Ε. μέσω του συστήματος Εταιρικής Διακυβέρνησης είναι:

  •  η προστασία των δικαιωμάτων των μετόχων και η διευκόλυνση άσκησης των δικαιωμάτων αυτών,
  •  η διαφύλαξη ίσων δικαιωμάτων ανά μετοχή, ανεξαρτήτως αριθμού μετοχών και εθνότητας του μετόχου,
  •  η ύπαρξη συνεχούς και εποικοδομητικού διαλόγου με τους μετόχους,
  •  η ορθή, έγκαιρη, ισότιμη και διαφανής πληροφόρηση όλων των μετόχων,
  •  η αναγνώριση των δικαιωμάτων των μετόχων, όπως ορίζονται από την κείμενη νομοθεσία και η ενθάρρυνση της ενεργούς συμμετοχής τους στις Γενικές Συνελεύσεις.