ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
 
Ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών ιδρύθηκε το 1984 και ο στόχος του ιδρυτή του, ήταν η αναβάθμιση του επιπέδου παροχής υπηρεσιών υγείας στη χώρα, με τη διάθεση στην ελληνική κοινωνία ενός Κέντρου εφαρμογής της πλέον σύγχρονης τεχνολογίας στον τομέα της Ιατρικής, ανάλογο των ερευνητικών κέντρων της Αμερικής και των ευρωπαϊκών χωρών. Ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών θέλοντας να συμβάλλει στην βελτίωση των περιβαλλοντικών συνθηκών και στην ορθότερη διαχείριση των πόρων, ανέπτυξε και εφαρμόζει Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά ISO 14001:2004, αναγνωρίζοντας τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του απέναντι στο περιβάλλον και τον άνθρωπο και δεσμεύεται:
 • για τον διαρκή εμπλουτισμό και βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών
 • για την ασφαλή διαχείριση των αποβλήτων της Υγειονομικής Μονάδας και την διασφάλιση της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος 
 • για την ανταπόκριση σε έκτακτες ανάγκες ανθρωπιστικής βοήθειας, υλοποιώντας πολυδιάστατα προγράμματα κοινωνικής προσφοράς
 • για τη συμμόρφωση με την ισχύουσα περιβαλλοντική νομοθεσία και τις κανονιστικές διατάξεις που διέπουν το Εθνικό Σύστημα Υγείας της χώρας
 • για τη συνεχή βελτίωση της περιβαλλοντικής του επίδοσης
 • για την πρόληψη και αποφυγή πρόκλησης ρύπανσης
 • για τη λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων αντιμετώπισης των περιβαλλοντικών θεμάτων, που σχετίζονται με τις δραστηριότητές του και
 • για την ορθολογική διαχείριση των πόρων
Με την ανάπτυξη του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά ISO14001 που αφορά την:
 
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
 
Το ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ προσδιορίζει όλες τις περιβαλλοντικές παραμέτρους που αφορούν τις δραστηριότητες του και αναπτύσσει διαδικασίες και προγράμματα με σκοπό την συνεχή βελτίωση των περιβαλλοντικών του επιδόσεων.
 
Η περιβαλλοντική πολιτική του, εστιάζεται στην:
 • διάθεση των απαραίτητων οικονομικών πόρων για τη διαχείριση των ΑΥΜ
 • διαχείριση όλων των παραγόμενων στερεών και υγρών αποβλήτων , δίνοντας προτεραιότητα στην χωριστή συλλογή τους και την ανακύκλωση / διαχείριση
 • ορθή Διαχείριση της ενέργειας με την ανάπτυξη συστήματος παρακολούθησης της κατανάλωσης φυσικών πόρων
 • διαρκή ενημέρωση της ανώτατης διοίκησης και του προσωπικού σε θέματα περιβάλλοντος
 • εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση των εργαζομένων
 • συνεργασία με τις αρχές για την παροχή όλων των απαραίτητων στοιχείων
Η παρούσα περιβαλλοντική πολιτική του ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ δημοσιεύεται, γνωστοποιείται, ανασκοπείται, εφαρμόζεται και στηρίζεται από κάθε εργαζόμενο στην Κλινική μας.
 
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 
 

Ο Όµιλος Ιατρικού Αθηνών ιδρύθηκε το 1984 και ο στόχος του ιδρυτή του,  ήταν η αναβάθµιση του επιπέδου παροχής υπηρεσιών υγείας στη χώρα, µε τη διάθεση στην ελληνική κοινωνία ενός Κέντρου εφαρµογών της πλέον σύγχρονης τεχνολογίας στον τοµέα της Ιατρικής, ανάλογο των ερευνητικών κέντρων της Αµερικής και των ευρωπαϊκών χωρών.

Πρόθεσή του να εξασφαλίσει τις συνθήκες και τις προϋποθέσεις εκείνες οι οποίες θα ανέκοπταν τη φυγή των Ελλήνων ασθενών στο εξωτερικό. 

Κορυφαία επίτευξη, η διεκδίκηση µίας θέσης για την Ελλάδα, µεταξύ των µεγαλύτερων κέντρων υγείας της Ευρώπης και των Βαλκανίων, θέση που θα της εξασφάλιζε την εισαγωγή ξένων ασθενών προερχόµενων ακόµα και από τα πλέον εξελιγµένα κράτη.

Ο αναπτυξιακός σχεδιασµός του Οµίλου Ιατρικού Αθηνών διαπνέεται πάντα από τις βασικές αρχές του ιδρυτή του, αρχές που εστιάζουν στο ήθος, στη συνέπεια, στο σεβασµό στον άνθρωπο, στην προσφορά στην κοινωνία.

Έτσι, η διαρκής εξασφάλιση ανανεωµένου υπερσύγχρονου τεχνολογικού εξοπλισµού σε όλες τις νοσοκοµειακές του µονάδες, η υποστήριξη πρωτοποριακών ιατρικών µεθόδων, η ανάδειξη των διεθνών επιστηµονικών κατακτήσεων, η επένδυση στην εφαρµογή τους και η διασφάλιση ποιοτικής και ασφαλούς φροντίδας υγείας και στη χώρα µας, µε σεβασµό στην ανθρώπινη προσωπικότητα και µε την χρήση σύγχρονης τεχνολογίας και εξελιγµένων µεθόδων και πρακτικών, αποτελεί κορυφαία αποστολή του Οµίλου Ιατρικού Αθηνών καθ’ όλη την πορεία του.

Η ∆ιαχείριση της Ποιότητας στον Όµιλο Ιατρικού Αθηνών στοχεύει στο να µεγιστοποιήσει την καλή υγεία και ευεξία του ασθενή, λαµβανοµένων υπόψη των ωφελειών και των απωλειών που εµπεριέχει η διαδικασία της περίθαλψης σε όλα τα επιµέρους της σηµεία, έχει δε ανθρωποκεντρική εστίαση, τοποθετώντας στο κέντρο της τον ασθενή.

Ο Όµιλος Ιατρικού Αθηνών µέσα από την ανάπτυξη των επιµέρους κλινικών του, στοχεύει να παρέχει, τόσο στην πρωτοβάθµια, όσο και στη δευτεροβάθµια περίθαλψη, διαρκώς καλύτερες και πληρέστερες υπηρεσίες υγείας, έτσι ώστε να συνεχίσει να κατέχει την ηγετική θέση που διατηρεί από το 1984, ως µια από τις πιο αξιόπιστες και καλύτερες υγειονοµικές µονάδες σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. 

Η σηµαντικότερη προτεραιότητα του Οµίλου Ιατρικού Αθηνών είναι η τεκµηριωµένη ιατρική και νοσηλευτική φροντίδα των ασθενών, έτσι ώστε να διασφαλιστεί η εµπιστοσύνη των ασθενών και των συνοδών τους σε ένα διαρκώς µεταβαλλόµενο υγειονοµικό περιβάλλον. 

Περαιτέρω στα πλαίσια των µεσοπρόθεσµων στρατηγικών στόχων που έχουν τεθεί από τη ∆ιοίκηση του Οµίλου Ιατρικού Αθηνών περιλαµβάνονται:

 • Η διατήρηση της ηγετικής θέσης του Οµίλου Ιατρικού Αθηνών στην Ελλάδα,
 • Η διαδραµάτιση πρωταγωνιστικού ρόλου στη διεθνή αγορά Υγείας και ειδικότερα στα Βαλκάνια και την Ευρώπη,
 • Η γεωγραφική επέκταση σε δυναµικότερες αγορές, ανταλλάσσοντας και συµπληρώνοντας την υπάρχουσα τεχνογνωσία,
 • Ο διαρκής εµπλουτισµός και βελτίωση των παρεχοµένων υπηρεσιών,
 • Η διεύρυνση των δραστηριοτήτων µας σε νέους τοµείς,
 • Η έγκαιρη διάγνωση και αποτελεσµατική θεραπεία των ασθενών µας,
 • Η συνεχής επένδυση στον ιατρικό εξοπλισµό, εξασφαλίζοντας τις καλύτερες υπηρεσίες, τόσο στο διαγνωστικό, όσο και στον επεµβατικό και θεραπευτικό τοµέα,
 • Η αναζήτηση εκλεκτών επιστηµόνων και έµπειρων στελεχών, µε ήθος, µε υπευθυνότητα, µε όραµα και µε επαγγελµατισµό,
 • Η περαιτέρω επίτευξη και αξιοποίηση στρατηγικών συνεργασιών µε φορείς διεθνούς κύρους,
 • Η ανταπόκριση σε έκτακτες ανάγκες ανθρωπιστικής βοήθειας, υλοποιώντας πολυδιάστατα προγράµµατα κοινωνικής προσφοράς

Το Σύστηµα ∆ιαχείρισης της Ποιότητας του Οµίλου Ιατρικού Αθηνών στηρίχθηκε στην ανάπτυξη του ∆ιεθνούς Συστήµατος ISO 9001:2008, την ευθύνη του οποίου για την ανάπτυξη, τη λειτουργία και τη συνεχή βελτίωσή του έχει η ∆ιεύθυνση Οργάνωσης και Πληροφορικής, στοχεύοντας:

 • στην απαρέγκλιτη συµµόρφωση µε το ισχύον νοµοθετικό καθεστώς και όλες τις κανονιστικές διατάξεις που διέπουν το Εθνικό Σύστηµα Υγείας της χώρας.
 • στη διαχείριση που έχει βασιστεί πάνω στην ανάλυση και καταγραφή όλων των διαδικασιών που επισυµβαίνουν σε πραγµατικό χρόνο µέσα στις κλινικές του Οµίλου Ιατρικού Αθηνών. 
 • στην παρακολούθηση, ανάλυση και σύγκριση µε τα εθνικά και διεθνή δεδοµένα δεικτών και αποτελεσµάτων. 

έτσι ώστε να συνακολουθείται η συνεχής αύξηση της ικανοποίησης των ασθενών και όλων των αποδεκτών των υπηρεσιών που λαµβάνουν από τις κλινικές του Οµίλου. 

Το Σύστηµα ∆ιαχείρισης Ποιότητας του Οµίλου Ιατρικού Αθηνών, πέρα από τις ανεπτυγµένες διαδικασίες και οδηγίες του προτύπου ISO 9001:2008,  ενσωµατώνει στην ανάπτυξη του:

 • ∆ιεθνή Ιατρικά Πρωτόκολλα
 • ∆ιεθνή Νοσηλευτικά Πρωτόκολλα
 • Ασφάλεια στην ∆ιαχείριση των Πληροφοριών
 • Ανάπτυξη Καλών Πρακτικών 
 • Συστήµατα ∆ιαχείρισης Ασφάλειας Τροφίµων
 • Σύστηµα ∆ιαχείρισης Ιατρικών Αποβλήτων
 • Μέτρηση Ποιοτικών και Νοσοκοµειακών ∆εικτών
 • Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Για τη διασφάλιση της Υγιεινής και Ποιότητας των τροφίµων ο Όµιλος Ιατρικού Αθηνών εγκατέστησε το Σύστηµα ∆ιαχείρισης Επισιτιστικών Υπηρεσιών, µε υψηλούς επιµέρους στόχους διασφάλισης και ελέγχου, σύµφωνους µε τους ευρύτερους ποιοτικούς στόχους του Κλινικών,  ως ηγέτης στο χώρο της Υγείας.

Πιο συγκεκριµένα, µέσω του συγκεκριµένου Συστήµατος ∆ιαχείρισης, προληπτικά αναγνωρίζονται, αναλύονται και αποτρέπονται όλοι οι σχετικοί µε την Ποιότητα, Υγιεινή και Ασφάλεια των τροφίµων κίνδυνοι. Για τον καθορισµό και διαχείριση των σχετικών κινδύνων, καθώς και των Κρίσιµων Σηµείων Ελέγχου (Critical Control Points - CCP’s), λαµβάνονται πρωτίστως υπόψη η ανάγκη φροντίδας των νοσηλευόµενων, η ισχύουσα νοµοθεσία, οι υποδείξεις των αρµοδίων αρχών, καθώς και τα προκύπτοντα επιστηµονικά δεδοµένα.

Το Τµήµα Ποιότητας και Εκπαίδευσης του Οµίλου έχει την αρµοδιότητα ανάπτυξης και διαρκούς βελτίωσης του συστήµατος ISO 22000:2005 , η δε συνολική ευθύνη για τη λειτουργία και την αυστηρή τήρηση του ISO 22000:2005 ανατίθεται στις κατά τόπους συντονιστικές οµάδες Ασφάλειας Τροφίµων των κλινικών, οι οποίες λειτουργούν υπό την εποπτεία των Επιτροπών Νοσοκοµειακών Λοιµώξεων και παρέχονται και οι αντίστοιχες µε την ανατεθείσα ευθύνη αρµοδιότητες.

Για την επίτευξη των παραπάνω η ∆ιοίκηση δεσµεύεται να διασφαλίσει ότι η πολιτική για την Ποιότητα, Υγιεινή και Ασφάλεια των τροφίµων είναι κατανοητή, και ότι εφαρµόζεται και τηρείται σε όλα τα επίπεδα οργάνωσης του Νοσοκοµείου. ∆εσµεύεται να στηρίζει την Επιτροπή Νοσοκοµειακών Λοιµώξεων, το Τµήµα Ποιότητας και τις συντονιστικές οµάδες Ασφάλειας Τροφίµων µε όλα τα απαιτούµενα µέσα και πόρους, ώστε:

 • το σύστηµα ISO 22000:2005 να λειτουργεί αποδοτικά και να καλύπτει διαρκώς τους σκοπούς της δηµιουργίας του. 
 • η αποτελεσµατικότητα του συστήµατος να ελέγχεται περιοδικά µε σκοπό τη λήψη των εκάστοτε αναγκαίων διορθωτικών ενεργειών.
 • όλοι οι εµπλεκόµενοι να τηρούν τις ∆ιαδικασίες του Συστήµατος ISO 22000:2005 και να συµβάλουν στη διαρκή εδραίωση και βελτίωσή του.