Καλωσορίσατε στον Όμιλο Ιατρικού Αθηνών

ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΟΜΙΛΟΥ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η Ιατρική της Εργασίας ασχολείται με τα προβλήματα υγείας που μπορεί να προκληθούν στους εργαζόμενους στο χώρο εργασίας τους κατά την κατεργασία, χρήση, μεταχείριση, παραγωγή υλικών ή ουσιών ...

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ

Ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών συνεργάζεται με τις περισσότερες εκ των ασφαλιστικών εταιριών του κλάδου ζωής και υγείας σε επίπεδο πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας φροντίδας ...

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

O Όμιλος Ιατρικού Αθηνών σε συνεργασία με τα μεγαλύτερα πιστωτικά ιδρύματα στην Ελλάδα δίνει την δυνατότητα συμμετοχής σε ειδικά προνομιακά προγράμματα ...

Πρόγραμμα τηλεϊατρικής Vodafone
Αθλητικά Σωματεία

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ

IATR.AT

0.78
-1.27%

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - ΝΕΑ

- Μεταβολή Δικαιωμάτων ψήφου Ν.3556/2007

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556/2007, την παράγραφο 2.2 της υπό στοιχεία 33/03.07.2007 εγκυκλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η εταιρεία «ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (στο εξής η «Εταιρεία») ενημερώνει, κατόπιν έγγραφης γνωστοποίησης που έλαβε στις 04.08.2014 από τον Dr. Bernard gr. Broermann και την ελεγχόμενη από αυτόν εταιρεία με την επωνυμία «ASKLEPIOS KLINIKEN GmbH» (στο εξής από κοινού με τον Dr. Bernard gr. Broermann, οι «Γνωστοποιούντες») και μητρική εταιρεία της «ASKLEPIOS INTERNATIONAL GmbH», ότι συνεπεία αγοράς συνολικά 6.288 μετοχών της Εταιρείας στις 30.07.2014 από τους Γνωστοποιούντες, το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας που κατέχει άμεσα η «ASKLEPIOS INTERNATIONAL GmbH»ανέρχεται πλέον σε περίπου 33,33% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας και αντιστοιχεί σε 28.912.452 μετοχές.

- Ανακοίνωση Ν. 3340/2005 – 15.07.2014

Σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 3340/2005, το άρθρο 6, παρ. 1 της υπό στοιχεία 3/347/2005 απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η εταιρεία «ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» γνωστοποιεί, κατόπιν έγγραφης ενημέρωσης που έλαβε στις 14.07.2014, ότι η εταιρεία «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ», η οποία είναι νομικό πρόσωπο στενά συνδεόμενο με τους κ.κ. Γεώργιο Β. Αποστολόπουλο, Χρήστο Γ. Αποστολόπουλο και Βασίλη Γ. Αποστολόπουλο, αγόρασε στις 14.07.2014 συνολικά 1.250.000 μετοχές της Εταιρείας έναντι συνολικού τιμήματος 940.148,94 ευρώ.   

- Ετήσια παρουσίαση προς τους αναλυτές

Η εταιρεία ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι σύμφωνα με το οικονομικό ημερολόγιο του έτους 2014, η ετήσια παρουσίαση των αναλυτών θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 6 Ιουνίου 2014 και ώρα 12.00 μ.μ. στα γραφεία της Εταιρείας, Διστόμου 5-7, Μαρούσι (κτίριο Α). 

- Οικονομικό Ημερολόγιο 2014

Παρασκευή, 28 Μαρτίου 2014

Στο πλαίσιο των υποχρεώσεων της Εταιρείας όσον αφορά στην ορθή και έγκαιρη ενημέρωση του επενδυτικού κοινού, η εταιρεία ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. ανακοινώνει το οικονομικό ημερολόγιο για το έτος 2014:

 • Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Έτους 2013: Δευτέρα, 31 Μαρτίου 2014
 • Ετήσια ενημέρωση προς τους αναλυτές: Παρασκευή, 6 Ιουνίου 2014
 • Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων: Τετάρτη, 25 Ιουνίου 2014

Για την χρήση 2013, η Εταιρεία δεν θα προβεί στη διανομή μερίσματος.

H Εταιρεία διευκρινίζει ότι τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν μετά τη λήξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών στην ιστοσελίδα της (www.iatriko.gr) και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.athex.gr).

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει τις ανωτέρω ημερομηνίες, αφού ενημερώσει εγκαίρως το επενδυτικό κοινό με νέα ανακοίνωση.

- Απάντηση σε ερώτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σε συνέχεια της υπ’ αρ. πρωτ. 734/24-02-2014 επιστολής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς αναφορικά με την ανάκληση της άδειας της ασφαλιστικής εταιρείας La Vie και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556/2007, γνωστοποιούμε στο επενδυτικό κοινό τα ακόλουθα:

 1. Σχετικά με την απαίτηση 1,745 εκατ. ευρώ από τη La Vie Assurance, η Εταιρεία, εντός της χρήσεως 2012, σχημάτισε πρόβλεψη σε βάρος των αποτελεσμάτων της, ύψους 909 χιλιάδων ευρώ (οικονομικές καταστάσεις εννεαμήνου, 30/9/2013).
 2. Η Εταιρεία με την από 17/2/2014, ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, αγωγή της κατά της La Vie Assurance, νομίμως εγερθείσα, δια της καταθέσεως και επιδόσεώς της (Αριθμός Γενικής Κατάθεσης 22500/2014 και Αριθμός Δικογράφου 622/2014), αιτείται την επιδίκαση σ’ αυτήν του ανωτέρω ποσού νομιμοτόκως και μέχρις εξοφλήσεως.
 3. Υπό την προϋπόθεση ευδοκίμησης της ως άνω αναφερομένης αγωγής, η οποία βασίμως εκτιμάται ότι θα γίνει δεκτή, θα απαιτήσει το επιδικασθησόμενο ποσό από την La Vie Assurance σύμφωνα με τον νόμο, που επιτρέπει ικανοποίηση της επιδικασθείσας απαίτησης και μετά την ανάκληση της άδειας λειτουργίας ασφαλιστικής εταιρείας, όπως ακριβώς συνέβη και με την απαίτηση της εταιρείας κατά των ασφαλιστικών εταιρειών «ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ» και «Commercial Value ΑΕΓΑ», των οποίων η άδεια λειτουργίας ανακλήθηκε.
 4.  Σύμφωνα με τα ανωτέρω, η Διοίκηση της εταιρείας εκτιμά, ότι η πρόβλεψη € 909 χιλ. ευρώ που σχηματίσθηκε εντός της οικονομικής χρήσης 2012 είναι επαρκής και ότι η ανάκληση της άδειας λειτουργίας της La Vie Assurance ουδεμία άλλη επίπτωση θα έχει στα οικονομικά μεγέθη της εταιρείας για την οικονομική χρήση 2013.
- Ανακοίνωση Ν. 3340/2005 06/12/2013

Σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 3340/2005, το άρθρο 6, παρ. 1 της υπό στοιχεία 3/347/2005 απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η εταιρεία «ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (στο εξής η «Εταιρεία») γνωστοποιεί, κατόπιν έγγραφης ενημέρωσης που έλαβε στις 06.12.2013, ότι η εταιρεία «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ», η οποία είναι νομικό πρόσωπο στενά συνδεόμενο με τους κ.κ. Γεώργιο Β. Αποστολόπουλο, Χρήστο Γ. Αποστολόπουλο και Βασίλη Γ. Αποστολόπουλο, αγόρασε στις 05.12.2013 συνολικά 28.128 μετοχές της Εταιρείας έναντι συνολικού τιμήματος 22.566,47 ευρώ.   

- Απάντηση σε ερώτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σε συνέχεια της υπ’ αρ. πρωτ. 4382/02-12-2013 επιστολής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς αναφορικά με την απόδοση στον ΕΟΠΥΥ του rebate και του clawback επί των τιμολογήσεων που αναφέρονται στις Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου 01.01 – 30.09.2013 της Εταιρείας Ιατρικό Αθηνών ΕΑΕ και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 3556/2007, γνωστοποιούμε στο επενδυτικό κοινό τα ακόλουθα:

 Α) Στο πλαίσιο της δημοσιονομικής προσαρμογής της Ελληνικής Οικονομίας και προκειμένου να επιτευχθούν οι όροι που έχουν τεθεί από το μεσοπρόθεσμο πλαίσιο δημοσιονομικής σταθερότητας, ψηφίστηκε ο Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167Α/23-07-2013), ο οποίος στο άρθρο 100 προβλέπει ότι η μηνιαία δαπάνη του ΕΟΠΥΥ για διαγνωστικές εξετάσεις, νοσηλεία και φυσικοθεραπείες που παρέχονται από ιδιωτικούς παρόχους προς τους ασφαλισμένους του ταμείου δεν δύναται να υπερβαίνει το 1/12 των εγκεκριμένων πιστώσεων του προϋπολογισμού του ΕΟΠΥΥ. Σε περίπτωση υπέρβασης, το υπερβάλλον ποσό θα αναζητείται εκ μέρους του ΕΟΠΥΥ από τους συμβεβλημένους παρόχους με την μορφή «αυτόματων επιστροφών (clawback)». Το συνολικό ποσό της επιστροφής υπολογίζεται σε εξαμηνιαία βάση και συναρτάται από τη διαφορά της προϋπολογισμένης δαπάνης σε σχέση με την πραγματοποιηθείσα, όπως προκύπτει από τις υποβολές του κάθε παρόχου.

Με την υπ’ αρ. Υ9/οικ. 77307 (ΦΕΚ 2045Β/22-08-2013) Απόφαση του Υπουργού Υγείας, ορίζεται ότι για το 2013 ο προϋπολογισμός της δαπάνης του ΕΟΠΥΥ για το 2013 δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό των 520εκ. ευρώ για νοσηλείες και το ποσό των 370εκ. ευρώ για διαγνωστικές εξετάσεις.

Επιπλέον, με την παρ. 5 του αρ. 100 του Ν. 4172/2013 καθιερώνεται κλιμακούμενο ποσοστό επί των οφειλών του ΕΟΠΥΥ για νοσηλεία, διαγνωστικές εξετάσεις και φυσικοθεραπείες των ασφαλισμένων του προς τους ιδιώτες παρόχους, ως επιστροφή (rebate) για κάθε μήνα. Το ποσό της επιστροφής που οφείλει ο πάροχος συμψηφίζεται με το ποσό που καταβάλει ο ΕΟΠΥΥ σε αυτόν και υπολογίζεται επί του νόμιμου παραστατικού.

Με την υπ’ αρ. Υ9/οικ. 91813 (ΦΕΚ 2511Β/07-10-2013) Απόφαση του Υφυπουργού Υγείας, καθορίστηκαν τα κλιμακούμενα ποσοστά επί των οφειλών του ΕΟΠΥΥ προς τους συμβεβλημένους παρόχους, που αποτελούν βάση υπολογισμού για το rebate.

Η ισχύς των ανωτέρω νομοθετικών ρυθμίσεων είναι αναδρομική από 01/01/2013 και έχει διάρκεια έως τις 31/12/2015.

Σε ό,τι αφορά στο θέμα της λογιστικής απεικόνισης, λαμβάνοντας υπόψη ότι η Εταιρεία δεν αποδέχεται τα εν λόγω ποσά για τους λόγους που αναφέρονται στη συνέχεια, καθώς και η προχειρότητα υπολογισμού τους, δεν επιτρέπουν στην Εταιρεία στην παρούσα φάση να επιλέξει τον ορθό λογιστικό χειρισμό τους ακόμα και στην περίπτωση που θα επέλεγε να τα αναγνωρίσει λογιστικά (π.χ. έκδοση πιστωτικών τιμολογίων ή σχηματισμός πρόβλεψης δαπάνης). Σε κάθε περίπτωση, η επιλογή ενσωμάτωσης των μεγεθών αυτών στις Οικονομικές Καταστάσεις θα είχε αρνητική επίδραση στα Αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας, καθώς και στα Ίδια Κεφάλαια, τόσο για την Εταιρεία, όσο και για τον Όμιλο. 

Β) Σύμφωνα με το υπ’ αρ. πρωτ. 3015/29-10-2013 έγγραφο του ΕΟΠΥΥ το ποσό επιστροφής (rebate) του άρθρου 100 παρ.5 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167Α- 23.07.2013) ανέρχεται σε 6.635.374.06 ευρώ και αφορά στο πρώτο εξάμηνο του έτους 2013.

Αντίστοιχα, σύμφωνα με το υπ’ αρ. πρωτ. 25191/12-11-2013 έγγραφο του ΕΟΠΥΥ, το ποσό της αυτόματης επιστροφής (clawback) προς τον ΕΟΠΥΥ, ανέρχεται σε 14.170.748.64 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για το πρώτο εξάμηνο του έτους 2013.

Σύμφωνα με το εν λόγω έγγραφο, θα ακολουθήσει έγγραφη ή ηλεκτρονική ατομική ειδοποίηση σχετικά με τη διαδικασία συμψηφισμού ή/και απόδοσης του ανωτέρω ποσού, ενώ η οριστικοποίηση του ποσού θα γίνει επί εκκαθαρισμένων οφειλών.

Γ) Η Ιατρικό Αθηνών ΕΑΕ έχει ήδη ασκήσει 2 αιτήσεις ακυρώσεως στο Συμβούλιο της Επικρατείας κατά των σχετικών Υπουργικών Αποφάσεων. Πέραν αυτών έχουν κατατεθεί ανάλογες προσφυγές από τον Σύνδεσμο Ελληνικών Κλινικών (ΣΕΚ) και την Πανελλήνια Ένωση Ιδιωτικών Κλινικών (ΠΕΙΚ). Επιπλέον, η Εταιρεία μας έχει ασκήσει 2 προσφυγές και 2 αιτήσεις αναστολής κατά των ατομικών πράξεων του ΕΟΠΥΥ στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών.

Δ) Στις ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις που αφορούν στην περίοδο από 01.01 – 30.09 2013, δεν αναγνωρίστηκαν προβλέψεις σχετικά με το rebate και το clawback, όπως αναφέρεται στη σημείωση 31 «Μεταγενέστερα Γεγονότα». 

 

Σύμφωνα με το ΔΛΠ 37 – Προβλέψεις, προκειμένου να ενσωματωθεί μία υποχρέωση στην Κατάσταση Οικονομικής Θέσης και αντίστοιχη δαπάνη στην Κατάσταση Συνολικών Εσόδων στις Οικονομικές Καταστάσεις πρέπει να πληρούνται τρεις προϋποθέσεις, εκ των οποίων οι δύο είναι: η αξιόπιστη μέτρηση της υποχρέωσης και η μεγάλη πιθανότητα ταμειακού διακανονισμού της. Στην συγκεκριμένη περίπτωση, κατά την άποψη της Διοίκησης οι προϋποθέσεις αυτές δεν πληρούνται.

Πιο συγκεκριμένα, κατά την γνώμη της Διοίκησης της Εταιρείας ο τρόπος υπολογισμού του clawback δεν είναι ορθός και κατά συνέπεια μη αξιόπιστος, καθώς σύμφωνα με το σχετικό έγγραφο του ΕΟΠΥΥ, «η οριστικοποίηση του ποσού αυτόματης επιστροφής (clawback) του Α’ εξαμήνου 2013 θα γίνει επί εκκαθαρισμένων οφειλών». Η εν λόγω εκκαθάριση, μέχρι την ημερομηνία έγκρισης των Οικονομικών Καταστάσεων, καθώς και της παρούσης επιστολής, δεν είχε ολοκληρωθεί από την πλευρά του ΕΟΠΥΥ.

Σε ό,τι αφορά στο rebate, η Διοίκηση της Εταιρείας όπως αναφέρθηκε στο σημείο Γ της παρούσας, έχει προσφύγει στην Ελληνική Δικαιοσύνη. Τόσο η Διοίκηση της Εταιρείας, όσο και οι νομικοί της σύμβουλοι, εκτιμούν ότι οι εν λόγω νομικές ενέργειες θα δικαιωθούν και κατά συνέπεια δεν πληρείται η τρίτη προϋπόθεση που αναφέρεται στο ΔΛΠ 37. Η ίδια εκτίμηση υπάρχει και για την περίπτωση του clawback.

Ε) Ανεξαρτήτως των ανωτέρω πρέπει να ληφθούν υπόψη και τα εξής:

 1. αναμένεται αναθεώρηση του προϋπολογισμού του ΕΟΠΥΥ, γεγονός που θα διαφοροποιήσει τα ανωτέρω ποσά,
 2. τα αναφερόμενα στο rebate και clawback ποσά, έχουν προκύψει με πρόδηλα εσφαλμένους υπολογισμούς,
 3. τα αναμενόμενα αποτελέσματα των ελέγχων των ελεγκτικών εταιρειών και η αναθεώρηση αυτών θα έχουν και αυτά επίδραση στη διαμόρφωση των ανωτέρω ποσών,
 4. εκτός των νομικών ενεργειών που έχει προβεί η Εταιρεία μας όπως αναφέρθηκε ανωτέρω, υπάρχει σε εξέλιξη συνεργασία του Υπουργείου Υγείας με τις ιδιωτικές κλινικές για την ομαλή επίλυση όλων αυτών των προβλημάτων.

Σύμφωνα με την ως άνω επιχειρηματολογία, η περαιτέρω γνωστοποίηση, αβέβαιων ποσών, πέραν αυτής που αναφέρεται στις Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου 01.01 – 30.09.2013 για το clawback και το rebate, ενδέχεται να παραπλανήσει και να οδηγήσει το επενδυτικό κοινό σε εσφαλμένα συμπεράσματα για την ομαλή λειτουργία της Εταιρείας και του Ομίλου στο μέλλον, παρά να διασφαλίσει το αναφαίρετο δικαίωμα ενημέρωσής του.

Τέλος, πιστεύουμε απόλυτα ότι η Ελληνική Δικαιοσύνη στην οποία έχουμε αποτανθεί, διαπιστώνοντας το μη σύννομο των ως άνω Υπουργικών Αποφάσεων, θα μας δικαιώσει.

YOUTUBE

Δεν έχει δημιουργηθεί ακόμα περιεχόμενο για την αρχική σελίδα.