Καλωσορίσατε στον Όμιλο Ιατρικού Αθηνών

ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΟΜΙΛΟΥ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η Ιατρική της Εργασίας ασχολείται με τα προβλήματα υγείας που μπορεί να προκληθούν στους εργαζόμενους στο χώρο εργασίας τους κατά την κατεργασία, χρήση, μεταχείριση, παραγωγή υλικών ή ουσιών ...

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ

Ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών συνεργάζεται με τις περισσότερες εκ των ασφαλιστικών εταιριών του κλάδου ζωής και υγείας σε επίπεδο πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας φροντίδας ...

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

O Όμιλος Ιατρικού Αθηνών σε συνεργασία με τα μεγαλύτερα πιστωτικά ιδρύματα στην Ελλάδα δίνει την δυνατότητα συμμετοχής σε ειδικά προνομιακά προγράμματα ...

javascript:void(0)

Πρόγραμμα τηλεϊατρικής Vodafone
Αθλητικά Σωματεία

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ

IATR.AT

0.614
+7.719%

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - ΝΕΑ

- Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας του Ν. 3556/2007

Η εταιρεία ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. συμφώνως προς το Ν. 3556/2007 (άρθρο 3 (ιστ), (ββ) και άρθρο 21) και σε συνδυασμό με το άρθρο 11 της απόφασης 1/434/03.07.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ανακοινώνει ότι ο κ. Αποστολόπουλος Γεώργιος, Πρόεδρος της Εταιρείας (Υπόχρεο Πρόσωπο με βάση του άρθρο 13 του Ν. 3340/2005), προέβη σε αγορά 126.429 κοινών ονομαστικών μετοχών την 25.01.2017, συνολικής καθαρής αξίας 73.960,97 ευρώ.

- Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας του Ν. 3556/2007

Η εταιρεία ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. συμφώνως προς το Ν. 3556/2007 (άρθρο 3 (ιστ), (ββ) και άρθρο 21) και σε συνδυασμό με το άρθρο 11 της απόφασης 1/434/03.07.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ανακοινώνει ότι ο κ. Αποστολόπουλος Γεώργιος, Πρόεδρος της Εταιρείας (Υπόχρεο Πρόσωπο με βάση του άρθρο 13 του Ν. 3340/2005), προέβη σε αγορά 125.000 κοινών ονομαστικών μετοχών την 17/10/2016, συνολικής καθαρής αξίας 87.492,50 ευρώ.   

- Αποτελέσματα Α’ Εξαμήνου 2016

Ο Όμιλος μας για μια ακόμα χρονιά μέσα στην οικονομική κρίση και παρά το γεγονός της εκ μέρους του ΕΟΠΥΥ υποχρεωτικής εφαρμογής του rebate & clawback (μηχανισμός αυτόματης έκπτωσης-επιστροφής επί του λογαριασμού νοσηλείας του ασφαλισμένου) κατόρθωσε με το  επιστημονικό του κύρος, τις επενδύσεις  σε εξοπλισμό νέας τεχνολογίας και τον υψηλό επαγγελματισμό του προσωπικού  (ιατρικού, νοσηλευτικού, διοικητικού) να επιταχύνει την απρόσκοπτη πορεία του με στόχο την προάσπιση της ανθρώπινης υγείας και ζωής.

Έτσι για τον Όμιλο ο κύκλος εργασιών ανήλθε στα ευρώ 82.554 χιλ., έναντι  ευρώ 83.120 χιλ. του α’ εξαμήνου 2015. Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν κατά το ίδιο διάστημα σε ευρώ 10.116 χιλ. έναντι ευρώ 4.752 χιλ. του α’ εξαμήνου 2015 αυξημένα κατά 112,88%. Τα καθαρά κέρδη μετά φόρων διαμορφώθηκαν σε  ευρώ 1.151 χιλ. έναντι ζημίας του α΄ εξαμήνου 2015 ευρώ 2.598 χιλ αυξημένα κατά 142,24%.

 Για  την Εταιρεία, ο κύκλος εργασιών ανήλθε στα ευρώ 80.224 χιλ. έναντι ευρώ 80.740 χιλ του α’ εξαμήνου 2015. Οι νοσηλείες εσωτερικών ασθενών αυξήθηκαν κατά 9,9% και των εξωτερικών ασθενών αυξήθηκαν κατά 19% σε σχέση με το α΄ εξαμήνου 2015. Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν κατά το ίδιο διάστημα στα ευρώ 9.627 χιλ. έναντι ευρώ 4.317 χιλ. του α’ εξαμήνου 2015 και είναι αυξημένα κατά 123,03%. Τα καθαρά μετά φόρων κέρδη διαμορφώθηκαν στα ευρώ 956 χιλ. έναντι ζημιάς του 2015 ευρώ 2.487 χιλ. και είναι αυξημένα κατά 138,44%.

Χωρίς την επίδραση rebate και clawback  για λόγους συγκρισιμότητας, στον Όμιλο τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) του α΄ εξαμήνου 2016 θα ανέρχονταν σε ευρώ 20.845 χιλ. έναντι ευρώ 8.168 χιλ. του α΄ εξαμήνου 2015 σημειώνοντας αύξηση 155,20%. Αντίστοιχα στην εταιρεία τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) του α΄ εξαμήνου 2016 θα ανέρχονταν σε ευρώ 20.357 χιλ. έναντι ευρώ 7.733 χιλ. του α΄ εξαμήνου 2015 σημειώνοντας αύξηση 163,25%.

Προ rebate & clawback, ο συνολικός κύκλος εργασιών σε επίπεδο Ομίλου θα ανερχόταν στα ευρώ 93.566 χιλ. σημειώνοντας αύξηση 0.84% σε σχέση με το 2015. Σε επίπεδο Εταιρείας, ο κύκλος εργασιών προ rebate & clawback θα ανερχόταν σε ευρώ 91.236 χιλ. σημειώνοντας αύξηση 0.92% σε σχέση με το 2015.

Ο Όμιλος συνεχίζει να βλέπει μπροστά κρατώντας σταθερά κυρίαρχη θέση στο χώρο της ιδιωτικής υγείας και παραμένει μια από τις ισχυρές επιχειρήσεις της χώρας, προσφέροντας 3.000 θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης και άλλες 3.000 θέσεις συνεργασίας σε Επιστημονικό Ιατρικό προσωπικό, καταβάλλοντας στα χρόνια της κρίσης 2010-2015 στους εργαζόμενους του μέσω της μισθοδοσίας το ποσό των 492 εκ. ευρώ και για ασφαλιστικές εισφορές στα ασφαλιστικά ταμεία των εργαζομένων 170 εκ.

Παράλληλα ο Όμιλος υλοποιεί με συνέπεια ένα πολυδιάστατο «Πρόγραμμα Κοινωνικής Ευθύνης».

Στο πλαίσιο αυτό προσφέρει μεταξύ πολλών άλλων  την Ιατρική Υιοθεσία σε παιδιά και επιτόκους σε ακριτικές περιοχές της χώρας με δωρεάν νοσηλεία στα νοσηλευτήρια του Ομίλου.

- Aνακοίνωση

Η εταιρεία Ιατρικό Αθηνών Ε.Α.Ε. γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό και τις εποπτικές αρχές ότι η κυρία Παρασκευή Αποστολοπούλου έχει αναλάβει τα καθήκοντα του Υπευθύνου Τμήματος Εξυπηρέτησης Μετόχων.

- Σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου

Στο Μαρούσι, την 23η Ιουνίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. στα γραφεία της εταιρείας με την επωνυμία «ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε.» που βρίσκονται στο Μαρούσι Αττικής, οδός Διστόμου 5-7, το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτείται σε σώμα και εκλέγει ομόφωνα Πρόεδρο τον κ. Γεώργιο Αποστολόπουλο, Αντιπρόεδρο τον κ. Χρήστο Αποστολόπουλο και Διευθύνοντα Σύμβουλο τον Δρα Βασίλειο  Αποστολόπουλο.

Μετά την ως άνω συγκρότηση σε σώμα, η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ως ακολούθως: 

1. Γεώργιος Αποστολόπουλος του Βασιλείου, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτελεστικό Μέλος.

2. Χρήστος Αποστολόπουλος του Γεωργίου, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτελεστικό Μέλος.

3. Βασίλειος Αποστολόπουλος του Γεωργίου, Δ/νων Σύμβουλος, εκτελεστικό  Μέλος.

4. Κωνσταντίνος Παμπούκης του Γεωργίου,  Μέλος ανεξάρτητο μη εκτελεστικό.

5. Βασίλειος Τουντόπουλος του Δημητρίου, Μέλος ανεξάρτητο μη εκτελεστικό.

6.  Jan Liersch του Ruediger, Μέλος  μη εκτελεστικό.

7. Νικόλαος Κορίτσας του Χρήστου, Μέλος ανεξάρτητο μη εκτελεστικό. 

Η θητεία των ανωτέρω ορίζεται τριετής και λήγει την 23-6-2019.

- Ετήσια ενημέρωση προς τους αναλυτές

Η εταιρεία ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι σύμφωνα με το οικονομικό ημερολόγιο του έτους 2016, η ετήσια παρουσίαση των αναλυτών πραγματοποιήθηκε σήμερα Πέμπτη 2 Ιουνίου 2016 στα γραφεία της Εταιρείας, Διστόμου 5-7, (5ος όροφος - κτίριο Α), Μαρούσι.

- Ετήσια ενημέρωση προς τους αναλυτές

Η εταιρεία ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι σύμφωνα με το οικονομικό ημερολόγιο του έτους 2016, η ετήσια παρουσίαση των αναλυτών θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 2 Ιουνίου 2016 και ώρα 10.00 π.μ. στα γραφεία της Εταιρείας, Διστόμου 5-7, (5ος όροφος - κτίριο Α), Μαρούσι.

- Ενημέρωση κράτους-μέλους καταγωγής

Η Ιατρικό Αθηνών Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία σε συνέχεια της τροποποίησης του ν. 3556/2007 από το ν. 4374/2014 (ΦΕΚ Α΄ 50/01.04.2016) και ειδικότερα λόγω της προσθήκης δυνάμει του άρθρου 2 παρ. 2 του ως άνω νόμου, υποπεριπτώσεως δδ΄ στην περίπτωση η΄ (κράτος μέλος καταγωγής) του άρθρου 3 του ν. 3556/2007, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι το κράτος-μέλος καταγωγής αυτής είναι η Ελλάδα.

 

YOUTUBE

Δεν έχει δημιουργηθεί ακόμα περιεχόμενο για την αρχική σελίδα.