Καλωσορίσατε στον Όμιλο Ιατρικού Αθηνών

ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΟΜΙΛΟΥ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η Ιατρική της Εργασίας ασχολείται με τα προβλήματα υγείας που μπορεί να προκληθούν στους εργαζόμενους στο χώρο εργασίας τους κατά την κατεργασία, χρήση, μεταχείριση, παραγωγή υλικών ή ουσιών ...

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ

Ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών συνεργάζεται με τις περισσότερες εκ των ασφαλιστικών εταιριών του κλάδου ζωής και υγείας σε επίπεδο πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας φροντίδας ...

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

O Όμιλος Ιατρικού Αθηνών σε συνεργασία με τα μεγαλύτερα πιστωτικά ιδρύματα στην Ελλάδα δίνει την δυνατότητα συμμετοχής σε ειδικά προνομιακά προγράμματα ...

Πρόγραμμα τηλεϊατρικής Vodafone
Αθλητικά Σωματεία

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ

IATR.AT

0.69
+0.00%

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - ΝΕΑ

- Ανακοίνωση Ν. 3556/2007

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556/2007, την παράγραφο 2.2 της υπό στοιχεία 33/03.07.2007 εγκυκλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η εταιρεία «ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (στο εξής η «Εταιρεία») ενημερώνει, κατόπιν έγγραφης γνωστοποίησης που έλαβε στις 15.01.2016 από τον Dr. Bernard Gr. Broermann και την ελεγχόμενη από αυτόν εταιρεία με την επωνυμία «ASKLEPIOS KLINIKEN GmbH» (στο εξής από κοινού με τον Dr. Bernard Gr. Broermann, οι «Γνωστοποιούντες») και μητρική εταιρεία της «ASKLEPIOS INTERNATIONAL GmbH», ότι, το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας που κατέχει άμεσα η «ASKLEPIOS INTERNATIONAL GmbH» ανέρχεται πλέον σε περίπου 36,3522% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας και αντιστοιχεί σε 31.530.423 μετοχές.

- Ανακοίνωση Ν. 3340/2005

Σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 3340/2005, το άρθρο 6, παρ. 1 της υπό στοιχεία 3/347/2005 απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η εταιρεία «ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» γνωστοποιεί, κατόπιν έγγραφης ενημέρωσης που έλαβε στις 18.09.2015, ότι o κ. Γεώργιος Β. Αποστολόπουλος, Πρόεδρος του Δ.Σ. της Εταιρείας στις 17.09.2015 απέκτησε συνολικά 1.600 μετοχές της Εταιρείας έναντι συνολικού τιμήματος 1.029,99 ευρώ.

- Ανακοίνωση Ν. 3340/2005

Σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 3340/2005, το άρθρο 6, παρ. 1 της υπό στοιχεία 3/347/2005 απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η εταιρεία «ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» γνωστοποιεί, κατόπιν έγγραφης ενημέρωσης που έλαβε στις 16.09.2015, ότι o κ. Γεώργιος Β. Αποστολόπουλος, Πρόεδρος του Δ.Σ. της Εταιρείας στις 15.09.2015 απέκτησε συνολικά 1.827 μετοχές της Εταιρείας έναντι συνολικού τιμήματος 1.191,91 ευρώ.

- Ανακοίνωση Ν. 3340/2005

Σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 3340/2005, το άρθρο 6, παρ. 1 της υπό στοιχεία 3/347/2005 απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η εταιρεία «ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» γνωστοποιεί, κατόπιν έγγραφης ενημέρωσης που έλαβε στις 16.09.2015, ότι o κ. Γεώργιος Β. Αποστολόπουλος, Πρόεδρος του Δ.Σ. της Εταιρείας στις 14.09.2015 απέκτησε συνολικά 2.000 μετοχές της Εταιρείας έναντι συνολικού τιμήματος 1.304,23 ευρώ.

- Ανακοίνωση Ν. 3340/2005

Σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 3340/2005, το άρθρο 6, παρ. 1 της υπό στοιχεία 3/347/2005 απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η εταιρεία «ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» γνωστοποιεί, κατόπιν έγγραφης ενημέρωσης που έλαβε στις 14.09.2015, ότι στις 11.09.2015 o κ. Γεώργιος Β. Αποστολόπουλος, Πρόεδρος του Δ.Σ. της Εταιρείας, απέκτησε συνολικά 9.653 μετοχές της Εταιρείας έναντι συνολικού τιμήματος 6.286,29 ευρώ.

- Αποτελέσματα Α’ Εξαμήνου 2015

Ο Όμιλος μας για μια ακόμα χρονιά μέσα στην οικονομική κρίση που μαστίζει την Ελληνική οικογένεια, κατόρθωσε μέσα από το επιστημονικό του κύρος, τις επενδύσεις του σε εξοπλισμό υψηλής τεχνολογίας και τον υψηλό επαγγελματισμό του προσωπικού του (νοσηλευτικού κλπ) να επιταχύνει την απρόσκοπτη πορεία του με στόχο την προάσπιση της ανθρώπινης υγείας και ζωής.

Έτσι για την Εταιρεία, ο κύκλος εργασιών ανήλθε στα ευρώ 80.740 χιλ. έναντι ευρώ 79.858 χιλ του  α’ εξαμήνου 2014. Οι ημέρες νοσηλείας εσωτερικών ασθενών αυξήθηκαν κατά 3,41% και οι εσωτερικοί ασθενείς αυξήθηκαν κατά 4,1%  σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2014. Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν κατά το ίδιο διάστημα στα   ευρώ 4.317 χιλ., έναντι ευρώ 14.321 χιλ. του α’ εξαμήνου 2014  γεγονός που οφείλεται στο ότι τα αποτελέσματα του 2014 ήταν αυξημένα κατά ευρώ 9.664 χιλ., λόγω αντιστροφής της διαφοράς του οριστικού Rebate & Clawback του 2013 σε σχέση με την αρχική πρόβλεψη (31/12/2013). Επιπλέον τα αποτελέσματα της περιόδου 1/1 -30/6/2015 για τον όμιλο και για την εταιρεία, εμφανίζονται μειωμένα κατά το ποσό των ευρώ 3.416 χιλ. λόγω της επιβάρυνσης τους από την ισόποση διαγραφή απαιτήσεων προηγούμενων ετών.

Για τον Όμιλο ο κύκλος εργασιών ανήλθε στα ευρώ 83.120 χιλ., έναντι €82.229 χιλ. του α’ εξαμήνου 2014. Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν κατά το ίδιο διάστημα σε ευρώ 4.752 χιλ., έναντι ευρώ 14.321 χιλ. του α’ εξαμήνου 2014 όπως αυτά διαμορφώθηκαν μετά την επίδραση των ανωτέρω.

Χωρίς την επίδραση των ανωτέρω για λόγους συγκρισιμότητας, στον Όμιλο τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) του α΄ εξαμήνου 2015 θα ανέρχονταν σε ευρώ 8.168 χιλ. έναντι ευρώ 4.657 χιλ. του α΄ εξαμήνου 2014 σημειώνοντας αύξηση 75,39%. Αντίστοιχα στην εταιρεία τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) του α΄ εξαμήνου 2015 θα ανέρχονταν σε ευρώ 7.733 χιλ. έναντι ευρώ 4.530 χιλ. του α΄ εξαμήνου 2014 σημειώνοντας αύξηση 70,70%.

Προ rebate & clawback, ο συνολικός κύκλος εργασιών σε επίπεδο Ομίλου θα ανερχόταν στα ευρώ 92.786 χιλ.  σημειώνοντας αύξηση 5% σε σχέση με το 2014. Σε επίπεδο Εταιρείας, ο κύκλος εργασιών προ rebate & clawback θα ανερχόταν σε ευρώ 90.406 χιλ. σημειώνοντας αύξηση 5,1% σε σχέση με το 2014.

- Ετήσια παρουσίαση προς τους αναλυτές

Παρασκευή, 05 Ιουνίου 2015

Η εταιρεία ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι σύμφωνα με το οικονομικό ημερολόγιο του έτους 2015, η ετήσια παρουσίαση των αναλυτών θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 8 Ιουνίου 2015 και ώρα 10.30 π.μ. στα γραφεία της Εταιρείας, Διστόμου 5-7, Μαρούσι (κτίριο Α).

YOUTUBE

Δεν έχει δημιουργηθεί ακόμα περιεχόμενο για την αρχική σελίδα.