Καλωσορίσατε στον Όμιλο Ιατρικού Αθηνών

ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΟΜΙΛΟΥ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η Ιατρική της Εργασίας ασχολείται με τα προβλήματα υγείας που μπορεί να προκληθούν στους εργαζόμενους στο χώρο εργασίας τους κατά την κατεργασία, χρήση, μεταχείριση, παραγωγή υλικών ή ουσιών ...

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ

Ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών συνεργάζεται με τις περισσότερες εκ των ασφαλιστικών εταιριών του κλάδου ζωής και υγείας σε επίπεδο πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας φροντίδας ...

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

O Όμιλος Ιατρικού Αθηνών σε συνεργασία με τα μεγαλύτερα πιστωτικά ιδρύματα στην Ελλάδα δίνει την δυνατότητα συμμετοχής σε ειδικά προνομιακά προγράμματα ...

javascript:void(0)

Πρόγραμμα τηλεϊατρικής Vodafone
Αθλητικά Σωματεία

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ

IATR.AT

1.55
+0.00%

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - ΝΕΑ

- Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας του Ν. 3556/2007

Η εταιρεία ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. συμφώνως προς το Ν. 3556/2007 (άρθρο 3 (ιστ), (ββ) και άρθρο 21) και σε συνδυασμό με το άρθρο 11 της απόφασης 1/434/03.07.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ανακοινώνει ότι ο κ. Αποστολόπουλος Γεώργιος, Πρόεδρος της Εταιρείας (Υπόχρεο Πρόσωπο με βάση του άρθρο 13 του Ν. 3340/2005), προέβη σε αγορά 6.790 κοινών ονομαστικών μετοχών την 25.07.2017, συνολικής καθαρής αξίας 10.503,80 ευρώ.   

- Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας του Ν. 3556/2007

Η εταιρεία ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. συμφώνως προς το Ν. 3556/2007 (άρθρο 3 (ιστ), (ββ) και άρθρο 21) και σε συνδυασμό με το άρθρο 11 της απόφασης 1/434/03.07.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ανακοινώνει ότι ο κ. Αποστολόπουλος Γεώργιος, Πρόεδρος της Εταιρείας (Υπόχρεο Πρόσωπο με βάση του άρθρο 13 του Ν. 3340/2005), προέβη σε αγορά 7.617 κοινών ονομαστικών μετοχών την 21.07.2017, συνολικής καθαρής αξίας 11.404,14 ευρώ.

- Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας του Ν. 3556/2007

Η εταιρεία ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. συμφώνως προς το Ν. 3556/2007 (άρθρο 3 (ιστ), (ββ) και άρθρο 21) και σε συνδυασμό με το άρθρο 11 της απόφασης 1/434/03.07.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ανακοινώνει ότι ο κ. Αποστολόπουλος Γεώργιος, Πρόεδρος της Εταιρείας (Υπόχρεο Πρόσωπο με βάση του άρθρο 13 του Ν. 3340/2005), προέβη σε αγορά 2.300 κοινών ονομαστικών μετοχών την 20.07.2017, συνολικής καθαρής αξίας 3.542,00 ευρώ.   

- Ενημέρωση Επενδυτικού Κοινού για την αναδιάρθρωση του ομολογιακού δανείου

Σε συνέχεια της αναφοράς στην Ετησία Έκθεση της Εταιρείας σχετικά με το ομολογιακό δάνειο, ενημερώνουμε το επενδυτικό κοινό τα ακόλουθα:

1. Έχει επέλθει από τις 8/6/2017 συμφωνία με τις πιστώτριες τράπεζες για την αναδιάρθρωση του από 12/7/2012 ομολογιακού δανείου της Εταιρείας που λήγει στις 20 Ιουλίου 2017, ρυθμίζοντας συνολικά  το πρόγραμμα αποπληρωμής του, παρατείνοντας την καταβολή του ανεξόφλητου κεφαλαίου του κοινού ομολογιακού δανείου.

2.   Στο πλαίσιο της ως άνω αναδιάρθρωσης του ομολογιακού δανείου της Εταιρείας η έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας στις 20 Ιουλίου 2017, με μοναδικό θέμα την «Έγκριση για την παροχή εξασφαλίσεων στην από 12/7/2012 Σύμβαση Ομολογιακού Δανείου, εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο για τη συνομολόγηση και υπογραφή των ανωτέρω.»

3.   Μετά την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας και την υπογραφή της σχετικής σύμβασης αναδιάρθρωσης του ομολογιακού δανείου, στις ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις της 30ης Ιουνίου 2017 θα γίνει  αναδιάταξη του δανείου σε μακροπρόθεσμη και βραχυπρόθεσμή υποχρέωση ανάλογα με τον προβλεπόμενο χρόνο αποπληρωμής του κεφαλαίου που προβλέπεται στην συμφωνία αναδιάρθρωσης.

Η Εταιρεία θα ενημερώσει αμελλητί το Επενδυτικό Κοινό για όποια περεταίρω εξέλιξη στο θέμα της αναδιάρθρωσης.

- Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας του Ν. 3556/2007

Η εταιρεία ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. συμφώνως προς το Ν. 3556/2007 (άρθρο 3 (ιστ), (ββ) και άρθρο 21) και σε συνδυασμό με το άρθρο 11 της απόφασης 1/434/03.07.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ανακοινώνει ότι ο κ. Αποστολόπουλος Γεώργιος, Πρόεδρος της Εταιρείας (Υπόχρεο Πρόσωπο με βάση του άρθρο 13 του Ν. 3340/2005), προέβη σε αγορά 2.200 κοινών ονομαστικών μετοχών την 19.07.2017, συνολικής καθαρής αξίας 3.380,00 ευρώ.   

- Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας του Ν. 3556/2007

Η εταιρεία ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. συμφώνως προς το Ν. 3556/2007 (άρθρο 3 (ιστ), (ββ) και άρθρο 21) και σε συνδυασμό με το άρθρο 11 της απόφασης 1/434/03.07.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ανακοινώνει ότι ο κ. Αποστολόπουλος Γεώργιος, Πρόεδρος της Εταιρείας (Υπόχρεο Πρόσωπο με βάση του άρθρο 13 του Ν. 3340/2005), προέβη σε αγορά 17.009 κοινών ονομαστικών μετοχών την 18.07.2017, συνολικής καθαρής αξίας 25.439,41 ευρώ.   

- Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας του Ν. 3556/2007

Η εταιρεία ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. συμφώνως προς το Ν. 3556/2007 (άρθρο 3 (ιστ), (ββ) και άρθρο 21) και σε συνδυασμό με το άρθρο 11 της απόφασης 1/434/03.07.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ανακοινώνει ότι ο κ. Αποστολόπουλος Γεώργιος, Πρόεδρος της Εταιρείας (Υπόχρεο Πρόσωπο με βάση του άρθρο 13 του Ν. 3340/2005), προέβη σε αγορά 24.910 κοινών ονομαστικών μετοχών την 17.07.2017, συνολικής καθαρής αξίας 37.182,10 ευρώ.   

- Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας του Ν. 3556/2007

Η εταιρεία ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. συμφώνως προς το Ν. 3556/2007 (άρθρο 3 (ιστ), (ββ) και άρθρο 21) και σε συνδυασμό με το άρθρο 11 της απόφασης 1/434/03.07.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ανακοινώνει ότι ο κ. Αποστολόπουλος Γεώργιος, Πρόεδρος της Εταιρείας (Υπόχρεο Πρόσωπο με βάση του άρθρο 13 του Ν. 3340/2005), προέβη σε αγορά 20.149 κοινών ονομαστικών μετοχών την 14.07.2017, συνολικής καθαρής αξίας 29.620,23 ευρώ.   

YOUTUBE

Δεν έχει δημιουργηθεί ακόμα περιεχόμενο για την αρχική σελίδα.