Καλωσορίσατε στον Όμιλο Ιατρικού Αθηνών

ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΟΜΙΛΟΥ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η Ιατρική της Εργασίας ασχολείται με τα προβλήματα υγείας που μπορεί να προκληθούν στους εργαζόμενους στο χώρο εργασίας τους κατά την κατεργασία, χρήση, μεταχείριση, παραγωγή υλικών ή ουσιών ...

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ

Ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών συνεργάζεται με τις περισσότερες εκ των ασφαλιστικών εταιριών του κλάδου ζωής και υγείας σε επίπεδο πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας φροντίδας ...

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

O Όμιλος Ιατρικού Αθηνών σε συνεργασία με τα μεγαλύτερα πιστωτικά ιδρύματα στην Ελλάδα δίνει την δυνατότητα συμμετοχής σε ειδικά προνομιακά προγράμματα ...

Πρόγραμμα τηλεϊατρικής Vodafone
Αθλητικά Σωματεία

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ

IATR.AT

0.72
+8.76%

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - ΝΕΑ

- Ενημέρωση κράτους-μέλους καταγωγής

Η Ιατρικό Αθηνών Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία σε συνέχεια της τροποποίησης του ν. 3556/2007 από το ν. 4374/2014 (ΦΕΚ Α΄ 50/01.04.2016) και ειδικότερα λόγω της προσθήκης δυνάμει του άρθρου 2 παρ. 2 του ως άνω νόμου, υποπεριπτώσεως δδ΄ στην περίπτωση η΄ (κράτος μέλος καταγωγής) του άρθρου 3 του ν. 3556/2007, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι το κράτος-μέλος καταγωγής αυτής είναι η Ελλάδα.

 

- Αποτελέσματα Φορολογικού Ελέγχου

Η Ιατρικό Αθηνών Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία, ανακοινώνει ότι ολοκληρώθηκε ο τακτικός φορολογικός έλεγχος των χρήσεων 2009 – 2010. Τα βιβλία της εταιρείας κρίθηκαν επαρκή και ακριβή. Από τον έλεγχο προέκυψαν λογιστικές διαφορές και καταλογίσθηκαν πρόσθετοι φόροι πλέον προσαυξήσεων ύψους €1.770.031,57. Η εταιρεία έχει σχηματίσει επαρκή πρόβλεψη σε προηγούμενες χρήσεις και δεν θα υπάρξει επίδραση στις τρέχουσες οικονομικές καταστάσεις.     

- Αποτελέσματα χρήσης 1/1/2015-31/12/2015

Ο Όμιλος μας σε μια ακόμα χρονιά οικονομικής κρίσης της Ελληνικής οικονομίας, κατόρθωσε μέσα από το επιστημονικό του κύρος, τις επενδύσεις του σε εξοπλισμό υψηλής τεχνολογίας και τον υψηλό επαγγελματισμό του προσωπικού του (νοσηλευτικού κλπ) να επιταχύνει την απρόσκοπτη πορεία του με στόχο την προάσπιση της ανθρώπινης υγείας και ζωής.

 Έτσι για τον Όμιλο το έτος 2015, μετά του μονομερούς επιβληθέντος από τον ΕΟΠΥΥ Rebate & Clawback, ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε ευρώ 158.092 χιλ. έναντι ευρώ 148.873 χιλ. του έτους 2014, σημειώνοντας αύξηση κατά 6,19% και τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν κατά το ίδιο διάστημα σε ευρώ 3.017 χιλ., έναντι ευρώ 1.907 χιλ. του έτους 2014.

Προκειμένου να σχηματισθεί ή πραγματική απεικόνιση των αποτελεσμάτων (EBITDA) του έτους 2015 αλλά και χάριν συγκρίσεως με τα αντίστοιχα του 2014 πρέπει να ληφθούν υπ’ όψιν τα παρακάτω :

Τα αποτελέσματα (EBITDA) της περιόδου 01/01-31/12/15 εμφανίζονται μειωμένα: α) κατά το ποσό των ευρώ 7.966 χιλ. λόγω της επιβάρυνσης τους από τη διαγραφή και τον σχηματισμό αυξημένων προβλέψεων απαιτήσεων προηγουμένων ετών β) από το εφαρμοσθέν από τον ΕΟΠΥΥ Rebate & Clawback ύψους 19.419 εκ. το οποίο επιβαρύνει απ’ ευθείας και εξ ολοκλήρου τα αποτελέσματα, γ) από το γεγονός ότι τα αποτελέσματα του 2014 ήταν αυξημένα κατά ευρώ 9.664 χιλ. λόγω αντιστροφής  της διαφοράς του οριστικού Rebate & Clawback του 2013 σε σχέση με την αρχική πρόβλεψη.

Επομένως χωρίς την επίδραση των ανωτέρω τα λειτουργικά κέρδη του Ομίλου (EBITDA) για το έτος 2015 θα ανέρχονταν σε ευρώ 30.402 χιλ. έναντι  του αντίστοιχα αναμορφωμένου ποσού ευρώ 15.699 χιλ. του έτους 2014, επιτυγχάνοντας αύξηση της τάξεως του 93%.

Πέραν των οικονομικών αποτελεσμάτων όπως ανωτέρω καταγράφονται πρέπει  να τονισθεί το γεγονός ότι, παρά την μείωση του εισοδήματος της ελληνικής οικογένειας, παρουσιάσθηκε αύξηση των εσωτερικών ασθενών κατά 6,63 % και των ημερών νοσηλείας εσωτερικών ασθενών  κατά 3,17 %, επιβεβαιώνοντας την Εμπιστοσύνη τους στον Όμιλό μας.

Τέλος σημειώνουμε ότι υπήρξε σημαντική βελτίωση των ταμειακών ροών, που προήλθε από τη λειτουργική δραστηριότητα εξαιτίας της οποίας τα ταμειακά διαθέσιμα του Ομίλου χρήσης 2015 αυξήθηκαν κατά 107% σε σχέση με το τέλος χρήσης 2014.

- Οικονομικό Ημερολόγιο 2016

Στο πλαίσιο των υποχρεώσεων της Εταιρείας όσον αφορά στην ορθή και έγκαιρη ενημέρωση του επενδυτικού κοινού, η εταιρεία ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. ανακοινώνει το οικονομικό ημερολόγιο για το έτος 2016: 

  • Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Έτους 2015: Πέμπτη, 31 Μαρτίου 2016 
  • Ετήσια ενημέρωση προς τους αναλυτές: Πέμπτη, 2 Ιουνίου 2016
  • Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων: Πέμπτη, 23 Ιουνίου 2016

Για την χρήση 2015, η Εταιρεία δεν θα προβεί στη διανομή μερίσματος.

H Εταιρεία διευκρινίζει ότι τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν μετά τη λήξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών στην ιστοσελίδα της (www.iatriko.gr) και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.athex.gr).

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει τις ανωτέρω ημερομηνίες, αφού ενημερώσει εγκαίρως το επενδυτικό κοινό με νέα ανακοίνωση.

- Ανακοίνωση Ν. 3556/2007

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556/2007, την παράγραφο 2.2 της υπό στοιχεία 33/03.07.2007 εγκυκλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η εταιρεία «ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (στο εξής η «Εταιρεία») ενημερώνει, κατόπιν έγγραφης γνωστοποίησης που έλαβε στις 15.01.2016 από τον Dr. Bernard Gr. Broermann και την ελεγχόμενη από αυτόν εταιρεία με την επωνυμία «ASKLEPIOS KLINIKEN GmbH» (στο εξής από κοινού με τον Dr. Bernard Gr. Broermann, οι «Γνωστοποιούντες») και μητρική εταιρεία της «ASKLEPIOS INTERNATIONAL GmbH», ότι, το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας που κατέχει άμεσα η «ASKLEPIOS INTERNATIONAL GmbH» ανέρχεται πλέον σε περίπου 36,3522% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας και αντιστοιχεί σε 31.530.423 μετοχές.

- Ανακοίνωση Ν. 3340/2005

Σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 3340/2005, το άρθρο 6, παρ. 1 της υπό στοιχεία 3/347/2005 απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η εταιρεία «ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» γνωστοποιεί, κατόπιν έγγραφης ενημέρωσης που έλαβε στις 18.09.2015, ότι o κ. Γεώργιος Β. Αποστολόπουλος, Πρόεδρος του Δ.Σ. της Εταιρείας στις 17.09.2015 απέκτησε συνολικά 1.600 μετοχές της Εταιρείας έναντι συνολικού τιμήματος 1.029,99 ευρώ.

- Ανακοίνωση Ν. 3340/2005

Σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 3340/2005, το άρθρο 6, παρ. 1 της υπό στοιχεία 3/347/2005 απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η εταιρεία «ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» γνωστοποιεί, κατόπιν έγγραφης ενημέρωσης που έλαβε στις 16.09.2015, ότι o κ. Γεώργιος Β. Αποστολόπουλος, Πρόεδρος του Δ.Σ. της Εταιρείας στις 15.09.2015 απέκτησε συνολικά 1.827 μετοχές της Εταιρείας έναντι συνολικού τιμήματος 1.191,91 ευρώ.

- Ανακοίνωση Ν. 3340/2005

Σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 3340/2005, το άρθρο 6, παρ. 1 της υπό στοιχεία 3/347/2005 απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η εταιρεία «ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» γνωστοποιεί, κατόπιν έγγραφης ενημέρωσης που έλαβε στις 16.09.2015, ότι o κ. Γεώργιος Β. Αποστολόπουλος, Πρόεδρος του Δ.Σ. της Εταιρείας στις 14.09.2015 απέκτησε συνολικά 2.000 μετοχές της Εταιρείας έναντι συνολικού τιμήματος 1.304,23 ευρώ.

YOUTUBE

Δεν έχει δημιουργηθεί ακόμα περιεχόμενο για την αρχική σελίδα.